Při výkonu právní pomoci se opíráme o dlouholetou
a studiem stále doplňovanou znalost právních předpisů,
judikatury, právnické literatury i etických norem.
Pomáhá nám detailní znalost soudní praxe
a bohaté zkušenosti ze styku se soudy, úřady i institucemi.

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Jankovský vznikla k 1.1.1993. Patří mezi kanceláře vyhledávané pro profesně spolehlivé výkony a pro vstřícný osobní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme všestranné právní služby nejen v oborech práva občanského, rodinného a trestního.

Především se zaměřujeme na:

Občanské právo:

Vlastnická práva, práva vyplývající ze spoluvlastnictví, společného jmění manželů včetně sepisování smluv, zástavní a zadržovací práva, dědictví, závazková práva včetně sepisování smluv, zajištění práv, práva k nemovitostem, autorská práva, sousedská práva, bytové právo, nájemné bytových a nebytových prostor, náhrady škod, včetně škod na majetku a zdraví, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, bezdůvodné obohacení.


Obchodní právo:

Obchodní závazkové vztahy včetně sepisování smluv, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, obchodní rejstřík, nekalá soutěž, porušení obchodního tajemství, zajištění závazků, smluvní pokuta, ručení.


Rodinné právo:

Předmanželská práva, manželská práva, rozvodové řízení,včetně sepisování písemné smlouvy upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů i případnou vyživovací povinnost, vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava výživného mezi rodiči a dětmi, mezi manžely, mezi rozvedenými manžely, výživné prarodičů a příspěvky na výživu.


Trestní právo:

Právní služby obhájce v přípravném řízení i před soudem pro veškeré trestné činy, zejména pro trestné činy proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, úvěrový a dotační podvod, dále pro trestné činy hospodářské – zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, a podobné povinné platby, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zneužívání informace a postavení v obchodním styku, právní služby obhájce pro trestné činy v dopravě, pro trestné činy proti životu a zdraví a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, pro trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, apod. Významnou činností jsou právní služby spočívající v zastupování poškozených v trestním řízení.


Právní zastupování:

Naprostou většinu klientů zastupujeme v řízení před soudy a před orgány činnými v trestním řízení. Poskytujeme zastupování i ve správním řízení - ve stavebním řízení, v řízení o přestupcích, zejména v silniční dopravě a v řízeních před katastrem nemovitostí. V řízeních podle občanského soudního řádu zastupujeme klienty i v řízení o dědictví, péče soudu o nezletilé, v řízení o způsobilosti k právním úkonům, v řízení opatrovnickém a o prohlášení za mrtvého. Řadu zkušeností máme i v exekučním řízení.